ลักษณะขององค์การ
 1. ลักษณะขององค์กร
 2. รายละเอียดขององค์กร
 3. สาเหตุที่ทำระบบนี้
 4. ปัญหาทั่วไปขององค์
 5. ส่วนที่เกิดปัญหาขึ้นกับข้อมูล
 6. หลักการและเหตุผลในการแก้ไขปัญหา
 7. บุคลที่เกี่ยวข้องในระบบ
 8. ระบบที่เกี่ยวข้อง
 9. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 10. เทคโนโลยีที่นำมาใช้
 11. สิ่งที่ระบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
  <a href = data1>ลักษณะขององค์กร </a>

  <a href = data2>รายละอียดขององค์กร</a>
  <a href = data3>สาเหตุจูงใจที่ทำการก่อตั้งหอพัก</a>
  <a href = data4>ปัญหาทั่วไปของกิจการ ( PROBLEM SPECIFICATION )</a> <a href = data41>ปัญหา</a>
  1. ระบบไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
  2. การติดต่อสื่อสารไม่ดี
  3. พนักงานไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
  4. ความขัดข้องของสื่อบันทึกข้อมูล
  5. การมีพนักงานเข้ามาใช้งานหลายคนทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  6. ระบบมีการทำงานที่ช้า
  7. กลัวที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการทำระบบ
  8. พนักงานไม่เข้าในระบบการทำงานขององค์กร
  9. ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรขององค์กร
  10. ไม่มีการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า
  11. การเกิดปัญหาภายนอกองค์กร เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเงิน ฯลฯ
  12. การแข่งขันทางธุรกิจ
  <a href = data42>ขอบเขตของปัญหา</a>
  1. เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของงาน
  2. เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริการที่รวดเร็ว
  3. เพื่อให้เจ้าของใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินการ
  <a href = data43>วัตถุประสงค์ของการศึกษา</a>
  1. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และผู้บริหาร
  2. สามารถใช้ข้อมูลที่ได้นำมาประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ
  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันต่อเวลา
  4. มีการพัฒนาระบบให้เข้ากับยุคปัจจุบัน
  5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในด้านการค้นหาข้อมูล
  6. เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงระบบได้อย่างเข้าใจ

  <a href = data5>ส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ( RELATION OF PROBLEM AND DATA)</a>
  1. ข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริง
  2. เกิดความเสียหายต่อข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับข้อมูล
  3. ข้อมูลที่เก็บรวมรวบไม่สามารถนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
  4. ฐานข้อมูลไม่มีความละเอียดพอ
  5. ข้อมูลที่จัดเก็บไม่มีความเป็นปัจจุบัน
  6. ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีความถูกต้องและปลอดภัยจากการสูญหายหรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาติ
  7. ไม่สามารถยืดหยุ่นข้อมูลที่ทำการจัดเก็บได้
  8. ระบบการเชื่อมโยงของข้อมูลในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ
  9. พนักงานไม่มีการทำการสำรองของข้อมูลไว้

  <a href = data6>หลักการและเหตุผลในการแก้ไขปัญหา </a>
  1. ต้องทำการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล
  2. วางแผน ป้องกัน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบฐานข้อมูล
  3. เมื่อพนักงานทำการแก้ไขข้อมูลทุกครั้งต้องทำการใส่ PASSWORD ของพนักงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อมูล
  4. ต้องกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคน
  5. ผู้บริหารและพนักงานต้องทำการศึกษาระบบอย่างแท้จริง
  6. ควรจะทำการสำรองข้อมูลไส้เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
  7. ควรทำการยืดหยุ่นข้อมูลที่ทำการจัดเก็บ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

  <a href = data7> บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ</a>
  1. เจ้าของกิจการ
  2. พนักงาน
  3. ผู้เช่า

  <a href = data8> ระบบที่เกี่ยวข้อง</a>
  1. ระบบการเช่า
  2. ระบบการรับพนักงาน
  3. ระบบเงินเดือน
  4. ระบบสั่งจอง
  5. ระบบสั่งซื้อ
  6. ระบบตรวจสอบ
  7. ระบบการเงิน
  8. ระบบส่งคืนสินค้า
  9. ระบบคลังสินค้า
  10. ระบบลูกหนี้
  11. ระบบขายสินค้า
  12. ระบบซัก อบ รีด
  13. ระบบยกเลิกการจอง
  14. ระบบยกเลิกการเช่า

  <a href = data9>เทคโนโลยีปัจจุบัน </a>
  <a href = data10>เทคโนโลยีที่นำมาใช้</a>
  1. การเชื่อมต่อโทรศัพท์
  2. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการคำนวณต่าง ๆ

  <a href = data11> สิ่งที่ระบบตอบสนองผู้ใช้ต่อความต้องการของผู้ใช้ </a>

  E-mail
  E-mail friend1
  E-mail friend2